🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

VERVAECKE-NOLLET

0426.510.780

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 30-11-1984
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 1,517,890 € 1,798,789
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 1,202,490 € 1,208,369
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 17,700 € 28,194
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 445 € 8,459
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 12,632 € 12,223
Niet-recurrente bedrijfskosten - € 4,778
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 284,624 € 536,765
Financiële opbrengsten € 56,128 € 46,422
Recurrente financiële opbrengsten € 56,128 € 46,422
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 6,173 € 7,600
Recurrente financiële kosten € 6,173 € 7,600
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 334,579 € 575,588
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 268,755 € 459,353
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 268,755 € 459,353
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 268,755 € 459,353
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) - -
Uit te keren winst € 75,000 € 125,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 447,392 € 372,439
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 429,919 € 354,966
Terreinen en gebouwen € 367,294 € 324,254
Installaties, machines en uitrusting € 10,840 € 8,829
Meubilair en rollend materieel € 51,785 € 21,883
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 17,472 € 17,472
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 3,111,818 € 3,091,123
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 1,465,016 € 1,437,441
Voorraden € 1,465,016 € 1,437,441
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 448,682 € 422,546
Handelsvorderingen € 413,582 € 422,546
Overige vorderingen € 35,100 -
Geldbeleggingen € 800,000 -
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 387,465 € 1,220,292
Overlopende rekeningen € 10,655 € 10,844
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 3,559,210 € 3,463,561
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 3,055,696 € 2,861,941
Inbreng € 62,500 € 62,500
Onbeschikbaar
Kapitaal € 62,500 € 62,500
Geplaatst kapitaal € 62,500 € 62,500
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 2,993,196 € 2,799,441
Onbeschikbare reserves € 6,250 € 6,250
Wettelijke reserve € 6,250 € 6,250
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 2,985,156 € 2,791,401
Overgedragen winst (verlies) - -
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 503,514 € 601,621
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 501,109 € 599,471
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 165,804 € 231,117
Leveranciers € 165,804 € 231,117
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 256,475 € 239,593
Belastingen € 66,205 € 44,457
Bezoldigingen en sociale lasten € 190,271 € 195,136
Overige schulden € 78,829 € 128,540
Overlopende rekeningen € 2,405 € 2,150
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 3,559,210 € 3,463,561

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot