🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

VH-TRANS

0401.055.903

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 02-03-1957
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 2,371,319 € 2,394,759
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 1,952,696 € 1,934,402
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 344,025 € 345,204
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 11,443 € 12,064
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 63,155 € 103,090
Financiële opbrengsten € 7,367 € 4,987
Recurrente financiële opbrengsten € 7,367 € 4,987
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 12,971 € 9,238
Recurrente financiële kosten € 12,971 € 9,238
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 57,551 € 98,838
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 17,338 € 1,698
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 40,213 € 97,140
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 40,213 € 93,140
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 40,213 € 93,140
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 93,140
Overgedragen winst (verlies) € 40,213
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 960,664 € 1,302,939
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 956,479 € 1,298,754
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 16,787 € 23,957
Meubilair en rollend materieel € 15,389 € 119,566
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 4,185 € 4,185
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 1,856,682 € 1,426,895
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 1,821,470 € 1,304,121
Handelsvorderingen € 1,145,890 € 644,315
Overige vorderingen € 675,581 € 659,806
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 208 € 208
Overlopende rekeningen € 35,003 € 122,566
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 2,817,346 € 2,729,834
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,222,052 € 1,181,839
Inbreng € 100,000 € 100,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 100,000 € 100,000
Geplaatst kapitaal € 100,000 € 100,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 1,081,839 € 1,081,839
Onbeschikbare reserves € 10,000 € 10,000
Wettelijke reserve € 10,000 € 10,000
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 631,301 € 631,301
Beschikbare reserves € 440,538 € 440,538
Overgedragen winst (verlies) € 40,213
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 1,595,294 € 1,547,995
Schulden op meer dan één jaar € 590,341 € 840,923
Financiële schulden € 590,341 € 840,923
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 979,208 € 698,355
Financiële schulden € 38,127 € 43,455
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 430,682 € 141,166
Leveranciers € 430,682 € 141,166
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 259,817 € 257,594
Belastingen € 13,494 € 13,635
Bezoldigingen en sociale lasten € 246,323 € 243,959
Overige schulden
Overlopende rekeningen € 25,745 € 8,717
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 2,817,346 € 2,729,834

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot