🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

VH-TRANS

0401.055.903

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 02-03-1957
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 2,103,293 € 2,371,319
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 1,817,488 € 1,952,696
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 251,930 € 344,025
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 12,659 € 11,443
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 21,216 € 63,155
Financiële opbrengsten € 7,889 € 7,367
Recurrente financiële opbrengsten € 7,889 € 7,367
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 8,491 € 12,971
Recurrente financiële kosten € 8,491 € 12,971
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 20,614 € 57,551
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 13,837 € 40,213
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 13,837 € 40,213
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 13,837 € 40,213
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 40,213
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 54,050 € 40,213
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 708,734 € 960,664
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 704,549 € 956,479
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 8,109 € 16,787
Meubilair en rollend materieel € 3,064 € 15,389
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 4,185 € 4,185
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 1,735,537 € 1,856,682
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 1,721,437 € 1,821,470
Handelsvorderingen € 977,233 € 1,145,890
Overige vorderingen € 744,203 € 675,581
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 208 € 208
Overlopende rekeningen € 13,892 € 35,003
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 2,444,272 € 2,817,346
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,235,889 € 1,222,052
Inbreng € 100,000 € 100,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 100,000 € 100,000
Geplaatst kapitaal € 100,000 € 100,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 1,081,839 € 1,081,839
Onbeschikbare reserves € 10,000 € 10,000
Wettelijke reserve € 10,000 € 10,000
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 440,538 € 440,538
Overgedragen winst (verlies) € 54,050 € 40,213
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 1,208,383 € 1,595,294
Schulden op meer dan één jaar € 343,713 € 590,341
Financiële schulden € 343,713 € 590,341
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 864,670 € 979,208
Financiële schulden € 38,127
Kredietinstellingen € 38,127
Overige leningen
Handelsschulden € 434,092 € 430,682
Leveranciers € 434,092 € 430,682
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 183,950 € 259,817
Belastingen € 16,565 € 13,494
Bezoldigingen en sociale lasten € 167,385 € 246,323
Overige schulden
Overlopende rekeningen € 25,745
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 2,444,272 € 2,817,346

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot