🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

VRIJE RUDOLF STEINER SCHOOL VLAANDEREN

0429.809.770

Normale toestand
  VZW
  Opgericht in 10-09-1984
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 228,471
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 95,590
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 78,622
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 5,238
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 49,021
Financiële opbrengsten € 87,718
Recurrente financiële opbrengsten € 87,718
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 2,459
Recurrente financiële kosten € 2,459
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 134,280
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 134,280
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 134,280
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 134,280
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 134,280
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 1,594,097
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 1,594,097 € 1,607,511
Terreinen en gebouwen € 1,594,097
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 105,110
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 22,439
Handelsvorderingen € 22,439
Overige vorderingen
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 63,122
Overlopende rekeningen € 19,549
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,699,207
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,224,008
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 134,280
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN -
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 475,199
Schulden op meer dan één jaar € 132,140
Financiële schulden € 132,140
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen -
Schulden op ten hoogste één jaar € 312,822
Financiële schulden -
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 87,345
Leveranciers € 87,345
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 395
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten € 395
Overige schulden € 181,050
Overlopende rekeningen € 30,237
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,699,207

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot