🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

WARSCO UNITS

0430.008.819

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 17-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 16,177,423
Brutomarge
Omzet € 15,002,378
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) € 1,048,283
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten € 126,762
Bedrijfskosten € 16,434,724
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen € 8,786,514
Aankopen € 8,786,514
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen € 3,655,980
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 940,674
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 2,975,920
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 8,714
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 66,922
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -257,301
Financiële opbrengsten € 821,306
Recurrente financiële opbrengsten € 7,792
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten € 7,792
Niet-recurrente financiële opbrengsten € 813,514
Financiële kosten € 33,984
Recurrente financiële kosten € 33,984
Kosten van schulden € 18,707
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 15,277
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 530,020
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen € 12,947
Belastingen op het resultaat € 159,406
Belastingen € 159,406
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen -
Winst (Verlies) van het boekjaar € 383,562
Onttrekking aan de belastingvrije reserves € 56,922
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 440,484
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 440,484
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 440,484
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst -
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 13,087,878
Immateriële vaste activa € 25,523
Materiële vaste activa € 8,060,275
Terreinen en gebouwen € 1,592,245
Installaties, machines en uitrusting € 4,280,648
Meubilair en rollend materieel € 349,660
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 5,002,080
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 7,589,011
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 1,697,821
Voorraden € 1,697,821
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 3,965,036
Handelsvorderingen € 3,619,054
Overige vorderingen € 345,983
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 1,881,515
Overlopende rekeningen € 29,739
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 20,676,889
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 17,536,871
Inbreng € 62,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 62,000
Geplaatst kapitaal € 62,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 17,470,858
Onbeschikbare reserves € 6,200
Wettelijke reserve € 6,200
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 1,073,157
Beschikbare reserves € 16,391,501
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies € 4,013
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 239,052
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen € 239,052
SCHULDEN € 2,900,966
Schulden op meer dan één jaar € 602,180
Financiële schulden € 602,180
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 2,296,702
Financiële schulden -
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 1,025,996
Leveranciers € 1,025,996
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 251,498
Belastingen € 178,778
Bezoldigingen en sociale lasten € 72,720
Overige schulden € 12,809
Overlopende rekeningen € 2,084
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 20,676,889

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot