🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

WARSCO UNITS

0430.008.819

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 17-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 17,951,249 € 16,177,423
Brutomarge
Omzet € 19,114,168 € 15,002,378
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten € 63,690 € 126,762
Bedrijfskosten € 16,533,790 € 16,434,724
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen € 10,043,404 € 8,786,514
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen € 3,227,191 € 3,655,980
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 1,054,118 € 940,674
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 2,146,304 € 2,975,920
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 5,629 € 8,714
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 57,144 € 66,922
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 1,417,459 € -257,301
Financiële opbrengsten € 1,009,034 € 821,306
Recurrente financiële opbrengsten € 4,056 € 7,792
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten € 4,056 € 7,792
Niet-recurrente financiële opbrengsten € 1,004,978 € 813,514
Financiële kosten € 45,113 € 33,984
Recurrente financiële kosten € 45,113 € 33,984
Kosten van schulden € 8,377 € 18,707
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 36,736 € 15,277
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 2,381,380 € 530,020
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 379,590 € 159,406
Belastingen € 379,590 € 159,406
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 2,014,810 € 383,562
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 2,053,869 € 440,484
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 2,053,869 € 440,484
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst € 965,000 -
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 13,994,945 € 13,087,878
Immateriële vaste activa € 17,023 € 25,523
Materiële vaste activa € 8,975,842 € 8,060,275
Terreinen en gebouwen € 1,527,527 € 1,592,245
Installaties, machines en uitrusting € 5,270,019 € 4,280,648
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 5,002,080 € 5,002,080
Verbonden ondernemingen € 4,900,325 € 4,900,325
Deelnemingen € 4,900,325 € 4,900,325
Vorderingen
Andere financiële vaste activa € 101,755 € 101,755
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten € 101,755 € 101,755
VLOTTENDE ACTIVA € 10,395,163 € 7,589,011
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 2,418,799 € 3,965,036
Handelsvorderingen € 2,115,145 € 3,619,054
Overige vorderingen € 303,654 € 345,983
Geldbeleggingen € 14,900 € 14,900
Eigen aandelen
Overige beleggingen € 14,900 € 14,900
Liquide middelen € 7,465,297 € 1,881,515
Overlopende rekeningen € 24,956 € 29,739
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 24,390,108 € 20,676,889
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 18,586,438 € 17,536,871
Inbreng € 62,000 € 62,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 62,000 € 62,000
Geplaatst kapitaal € 62,000 € 62,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 18,520,668 € 17,470,858
Onbeschikbare reserves € 6,200 € 6,200
Wettelijke reserve € 6,200 € 6,200
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 17,480,370 € 16,391,501
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 226,033 € 239,052
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 5,577,638 € 2,900,966
Schulden op meer dan één jaar - € 602,180
Financiële schulden - € 602,180
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen - € 602,180
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 5,577,638 € 2,296,702
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 3,827,583 € 1,025,996
Leveranciers € 3,827,583 € 1,025,996
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 167,382 € 251,498
Belastingen € 44,173 € 178,778
Bezoldigingen en sociale lasten € 123,209 € 72,720
Overige schulden € 980,493 € 12,809
Overlopende rekeningen - € 2,084
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 24,390,108 € 20,676,889

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot