🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

WARSCO UNITS

0430.008.819

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 17-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 22,024,934 € 18,956,227
Brutomarge
Omzet € 19,844,046 € 19,114,168
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten € 47,245 € 63,690
Bedrijfskosten € 19,083,694 € 16,533,790
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen € 11,718,426 € 10,043,404
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen € 3,452,673 € 3,227,191
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 1,188,359 € 1,054,118
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 2,654,870 € 2,146,304
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) - € 5,629
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 69,366 € 57,144
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 2,941,240 € 2,422,437
Financiële opbrengsten € 5,950 € 4,056
Recurrente financiële opbrengsten € 5,950 € 4,056
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten € 5,950 € 4,056
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 20,222 € 45,113
Recurrente financiële kosten € 20,222 € 45,113
Kosten van schulden € 1,671 € 8,377
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 18,552 € 36,736
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 2,926,967 € 2,381,380
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 462,249 € 379,590
Belastingen € 462,249 € 379,590
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 2,477,302 € 2,014,810
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 2,515,051 € 2,053,869
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 2,515,051 € 2,053,869
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst € 1,200,000 € 965,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 17,573,397 € 13,994,945
Immateriële vaste activa € 8,523 € 17,023
Materiële vaste activa € 12,562,794 € 8,975,842
Terreinen en gebouwen € 1,448,167 € 1,527,527
Installaties, machines en uitrusting € 8,994,803 € 5,270,019
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 5,002,080 € 5,002,080
Verbonden ondernemingen € 4,900,325 € 4,900,325
Deelnemingen € 4,900,325 € 4,900,325
Vorderingen
Andere financiële vaste activa € 101,755 € 101,755
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten € 101,755 € 101,755
VLOTTENDE ACTIVA € 8,989,175 € 10,395,163
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 6,403,973 € 2,418,799
Handelsvorderingen € 6,070,362 € 2,115,145
Overige vorderingen € 333,611 € 303,654
Geldbeleggingen € 14,900 € 14,900
Eigen aandelen
Overige beleggingen € 14,900 € 14,900
Liquide middelen € 912,652 € 7,465,297
Overlopende rekeningen € 31,648 € 24,956
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 26,562,572 € 24,390,108
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 19,863,510 € 18,586,438
Inbreng € 62,000 € 62,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 62,000 € 62,000
Geplaatst kapitaal € 62,000 € 62,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 19,797,970 € 18,520,668
Onbeschikbare reserves € 6,200 € 6,200
Wettelijke reserve € 6,200 € 6,200
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 18,795,421 € 17,480,370
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 213,450 € 226,033
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 6,485,612 € 5,577,638
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 6,485,612 € 5,577,638
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 5,029,770 € 3,827,583
Leveranciers € 5,029,770 € 3,827,583
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 248,263 € 167,382
Belastingen € 112,484 € 44,173
Bezoldigingen en sociale lasten € 135,779 € 123,209
Overige schulden € 1,207,580 € 980,493
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 26,562,572 € 24,390,108

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot