🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

AGRICONSULT

0429.862.131

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 15-11-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 38,162 € 83,948
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 5,642 € 15,354
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 1,941 € 5,015
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 597 € 1,250
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 29,983 € 62,329
Financiële opbrengsten € 41 € 1,598
Recurrente financiële opbrengsten € 41 € 1,598
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 161 € 382
Recurrente financiële kosten € 161 € 382
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 29,863 € 63,545
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 6,390 € 1,202
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 23,473 € 62,343
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 23,473 € 62,343
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 23,473 € 62,343
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 23,473 € 62,343
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 35,195 € 13,484
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 23,681 € 1,970
Terreinen en gebouwen € 130
Installaties, machines en uitrusting € 693 € 1,599
Meubilair en rollend materieel € 22,988 € 241
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 11,514 € 11,514
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 194,260 € 187,644
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 535 € 953
Voorraden € 535 € 953
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 13,870 € 55,131
Handelsvorderingen € 9,095 € 54,975
Overige vorderingen € 4,775 € 155
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 179,854 € 131,485
Overlopende rekeningen € 75
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 229,455 € 201,128
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 210,797 € 187,324
Inbreng € 18,600 € 18,600
Onbeschikbaar € 18,600 € 18,600
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 192,197 € 168,724
Onbeschikbare reserves € 1,860 € 1,860
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 190,337 € 166,864
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 18,658 € 13,805
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 18,585 € 13,732
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 12,207 € 7,145
Leveranciers € 12,207 € 7,145
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 6,379 € 6,587
Belastingen € 6,379 € 4,617
Bezoldigingen en sociale lasten € 1,970
Overige schulden
Overlopende rekeningen € 73 € 73
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 229,455 € 201,128

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot