🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

AGRICONSULT

0429.862.131

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 15-11-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 16,718 € 38,162
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 5,642
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 8,184 € 1,941
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 723 € 597
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 7,810 € 29,983
Financiële opbrengsten € 102 € 41
Recurrente financiële opbrengsten € 102 € 41
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 312 € 161
Recurrente financiële kosten € 312 € 161
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 7,601 € 29,863
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 5,933 € 23,473
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 5,933 € 23,473
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 5,933 € 23,473
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 36,226 € 35,195
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 28,334 € 23,681
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 601 € 693
Meubilair en rollend materieel € 27,733 € 22,988
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 7,892 € 11,514
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 192,571 € 194,260
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 611 € 535
Voorraden € 611 € 535
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 11,699 € 13,870
Handelsvorderingen € 4,717 € 9,095
Overige vorderingen € 6,982 € 4,775
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 180,260 € 179,854
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 228,796 € 229,455
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 216,729 € 210,797
Inbreng € 18,600 € 18,600
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 198,129 € 192,197
Onbeschikbare reserves € 1,860 € 1,860
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 196,269 € 190,337
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 12,067 € 18,658
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 11,991 € 18,585
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 10,852 € 12,207
Leveranciers € 10,852 € 12,207
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 1,139 € 6,379
Belastingen € 1,139 € 6,379
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Overlopende rekeningen € 76 € 73
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 228,796 € 229,455

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot