🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

AGRICONSULT

0429.862.131

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 15-11-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 22,133 € 16,718
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 9,781 € 8,184
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 643 € 723
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 11,708 € 7,810
Financiële opbrengsten € 96 € 102
Recurrente financiële opbrengsten € 96 € 102
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 230 € 312
Recurrente financiële kosten € 230 € 312
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 11,574 € 7,601
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 8,957 € 5,933
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 8,957 € 5,933
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 8,957 € 5,933
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 34,830 € 36,226
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 26,939 € 28,334
Terreinen en gebouwen € 8,139
Installaties, machines en uitrusting € 192 € 601
Meubilair en rollend materieel € 18,608 € 27,733
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 7,891 € 7,892
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 195,581 € 192,571
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 189 € 611
Voorraden € 189 € 611
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 14,045 € 11,699
Handelsvorderingen € 13,364 € 4,717
Overige vorderingen € 681 € 6,982
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 181,347 € 180,260
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 230,411 € 228,796
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 225,686 € 216,729
Inbreng € 18,600 € 18,600
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 207,086 € 198,129
Onbeschikbare reserves € 1,860 € 1,860
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 205,226 € 196,269
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 4,725 € 12,067
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 4,662 € 11,991
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 934 € 10,852
Leveranciers € 934 € 10,852
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 3,728 € 1,139
Belastingen € 3,728 € 1,139
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Overlopende rekeningen € 64 € 76
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 230,411 € 228,796

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot