🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

ANDRE NEF

0429.921.618

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 04-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 27,345 € 32,491
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 211 € 28,043
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 11,362
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 17,082 € 6,175
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 10,052 € -13,088
Financiële opbrengsten € 5,441
Recurrente financiële opbrengsten € 5,441
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 9,878 € 3,861
Recurrente financiële kosten € 2,461 € 3,861
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 5,615 € -16,950
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 5,615 € -16,950
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 5,615 € -16,950
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 5,615 € -16,950
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -57,922 € -63,537
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 13,090 € 13,090
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 10,660 € 10,660
Terreinen en gebouwen € 10,660 € 10,660
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 2,430 € 2,430
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 62,329 € 75,524
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 10,254 € 20,236
Voorraden € 10,254 € 20,236
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 47,688 € 54,129
Handelsvorderingen € 45,191 € 53,573
Overige vorderingen € 2,498 € 555
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 806 € 1,159
Overlopende rekeningen € 3,581
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 75,419 € 88,614
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 17,329 € 11,715
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar € 18,592 € 18,592
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 56,660 € 56,660
Onbeschikbare reserves € 11,459 € 11,459
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige € 9,599 € 9,599
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 45,201 € 45,201
Overgedragen winst (verlies) € -57,922 € -63,537
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 58,090 € 76,900
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 58,090 € 76,900
Financiële schulden € 13,731 € 15,782
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 2,335 € 58,761
Leveranciers € 2,335 € 49,690
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 70 € 2,357
Belastingen € 70 € 232
Bezoldigingen en sociale lasten € 2,125
Overige schulden € 35,202
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 75,419 € 88,614

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot