🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

ANDRE NEF

0429.921.618

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 04-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 5,520 € 27,345
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 211
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 2,157 € 17,082
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 3,363 € 10,052
Financiële opbrengsten € 0 € 5,441
Recurrente financiële opbrengsten € 0 € 5,441
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 1,388 € 9,878
Recurrente financiële kosten € 1,388 € 2,461
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten € 7,417
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 1,975 € 5,615
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 1,975 € 5,615
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 1,975 € 5,615
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 1,975 € 5,615
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € -57,922 € -63,537
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -55,947 € -57,922
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 12,603 € 13,090
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 10,660 € 10,660
Terreinen en gebouwen € 10,660 € 10,660
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 1,943 € 2,430
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 43,856 € 62,329
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 28,321 € 47,688
Handelsvorderingen € 28,321 € 45,191
Overige vorderingen € 2,498
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 5,997 € 806
Overlopende rekeningen € 2,995 € 3,581
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 56,459 € 75,419
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 19,305 € 17,329
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 56,660 € 56,660
Onbeschikbare reserves € 11,459 € 11,459
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 45,201 € 45,201
Overgedragen winst (verlies) € -55,947 € -57,922
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 37,155 € 58,090
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 37,155 € 58,090
Financiële schulden € 13,731
Kredietinstellingen € 13,731
Overige leningen
Handelsschulden € 7,578 € 2,335
Leveranciers € 7,578 € 2,335
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 69 € 70
Belastingen € 69 € 70
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 29,054 € 35,202
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 56,459 € 75,419

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot