ANSEEUW & DESPRIET

0405.313.411

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 01-01-1968
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 1,240,940 € 1,200,976
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 927,503 € 922,466
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 103,346 € 137,084
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 1,114 € 4,277
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 19,572 € 18,853
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 189,405 € 118,297
Financiële opbrengsten € 50,602 € 44,485
Recurrente financiële opbrengsten € 50,602 € 44,485
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 87,981 € 94,981
Recurrente financiële kosten € 87,981 € 94,981
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 152,026 € 67,801
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 28,284 € 13,908
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 123,743 € 53,893
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 123,743 € 53,893
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 123,743 € 53,893
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 123,743 € 362,950
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 1,389,433 € 1,265,453
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 1,386,688 € 1,262,708
Terreinen en gebouwen € 1,095,448 € 1,104,653
Installaties, machines en uitrusting € 88,476 € 136,528
Meubilair en rollend materieel € 202,764 € 21,528
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 2,745 € 2,745
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 2,567,047 € 2,179,735
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 1,065,855 € 1,040,812
Voorraden € 1,065,855 € 1,040,812
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 1,254,110 € 984,061
Handelsvorderingen € 1,217,396 € 944,231
Overige vorderingen € 36,714 € 39,831
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 234,437 € 140,622
Overlopende rekeningen € 12,646 € 14,239
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 3,956,480 € 3,445,188
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,827,276 € 1,703,534
Inbreng € 262,000 € 262,000
Onbeschikbaar € 262,000 € 262,000
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden € 831,034 € 831,034
Reserves € 734,242 € 610,500
Onbeschikbare reserves € 26,200 € 26,200
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 14,877 € 14,877
Beschikbare reserves € 693,166 € 569,423
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 2,129,204 € 1,741,654
Schulden op meer dan één jaar € 178,386 € 68,931
Financiële schulden € 178,386 € 68,931
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 1,950,818 € 1,672,723
Financiële schulden € 375,000 € 485,079
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 1,353,220 € 1,034,342
Leveranciers € 1,353,220 € 1,034,342
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 138,416 € 106,607
Belastingen € 45,481 € 17,588
Bezoldigingen en sociale lasten € 92,936 € 89,019
Overige schulden
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 3,956,480 € 3,445,188

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot