ANSEEUW & DESPRIET

0405.313.411

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 01-01-1968
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 1,419,467 € 1,240,940
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 994,820 € 927,503
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 116,515 € 103,346
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 1,114
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 19,732 € 19,572
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 288,399 € 189,405
Financiële opbrengsten € 53,000 € 50,602
Recurrente financiële opbrengsten € 53,000 € 50,602
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 96,787 € 87,981
Recurrente financiële kosten € 96,787 € 87,981
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 244,612 € 152,026
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 178,942 € 123,743
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 178,942 € 123,743
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 178,942 € 123,743
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 1,317,599 € 1,389,433
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 1,314,719 € 1,386,688
Terreinen en gebouwen € 1,086,805 € 1,095,448
Installaties, machines en uitrusting € 75,154 € 88,476
Meubilair en rollend materieel € 152,760 € 202,764
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 2,880 € 2,745
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 2,661,599 € 2,567,047
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 1,109,849 € 1,065,855
Voorraden € 1,109,849 € 1,065,855
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 1,288,486 € 1,254,110
Handelsvorderingen € 1,263,522 € 1,217,396
Overige vorderingen € 24,965 € 36,714
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 250,175 € 234,437
Overlopende rekeningen € 13,089 € 12,646
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 3,979,198 € 3,956,480
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 2,006,218 € 1,827,276
Inbreng € 262,000 € 262,000
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 913,184 € 734,242
Onbeschikbare reserves € 26,200 € 26,200
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 872,107 € 693,166
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 1,972,980 € 2,129,204
Schulden op meer dan één jaar € 155,231 € 178,386
Financiële schulden € 155,231 € 178,386
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen € 155,231 € 178,386
Schulden op ten hoogste één jaar € 1,817,749 € 1,950,818
Financiële schulden € 300,000 € 375,000
Kredietinstellingen € 300,000 € 375,000
Overige leningen
Handelsschulden € 1,294,025 € 1,353,220
Leveranciers € 1,294,025 € 1,353,220
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 142,212 € 138,416
Belastingen € 48,082 € 45,481
Bezoldigingen en sociale lasten € 94,130 € 92,936
Overige schulden
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 3,979,198 € 3,956,480

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot