🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

APOTHEEK DE VOS

0429.996.842

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 18-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 293,576 € 303,389
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 169,635 € 134,419
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 165,117 € 116,265
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 3,044 € 35,922
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -44,220 € 16,783
Financiële opbrengsten € 2,760 € 2,325
Recurrente financiële opbrengsten € 2,760 € 2,325
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 36,893 € 15,014
Recurrente financiële kosten € 36,893 € 15,014
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -78,353 € 4,094
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -78,353 € 4,094
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -78,353 € 4,094
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -78,353 € 4,094
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 4,094
Overgedragen winst (verlies) € -78,353
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 2,478,734 € 1,856,419
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 2,472,734 € 1,850,419
Terreinen en gebouwen € 1,937,988 € 1,689,454
Installaties, machines en uitrusting € 523,731 € 146,134
Meubilair en rollend materieel € 11,015 € 14,831
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 6,000 € 6,000
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 395,503 € 521,958
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 158,994 € 134,360
Voorraden € 158,994 € 134,360
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 101,378 € 161,853
Handelsvorderingen € 100,466 € 67,705
Overige vorderingen € 913 € 94,149
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 103,103 € 199,511
Overlopende rekeningen € 32,027 € 26,233
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 2,874,237 € 2,378,378
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 324,026 € 402,379
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar € 18,592 € 18,592
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden € 22,917 € 22,917
Reserves € 360,870 € 360,870
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 359,011 € 359,011
Overgedragen winst (verlies) € -78,353
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 2,550,211 € 1,975,999
Schulden op meer dan één jaar € 1,765,446 € 1,425,266
Financiële schulden € 1,765,446 € 1,425,266
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 774,122 € 542,427
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 285,037 € 368,379
Leveranciers € 285,037 € 368,379
Vooruitbetalingen op bestellingen € 3,140 € 3,260
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 30,651 € 25,470
Belastingen € 1,278 € 635
Bezoldigingen en sociale lasten € 29,373 € 24,836
Overige schulden € 307,573 € 51,153
Overlopende rekeningen € 10,643 € 8,307
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 2,874,237 € 2,378,378

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot