🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

APOTHEEK DE VOS

0429.996.842

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 18-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 445,959 € 293,576
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 202,829 € 169,635
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 164,599 € 165,117
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 3,217 € 3,044
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 75,315 € -44,220
Financiële opbrengsten € 3,884 € 2,760
Recurrente financiële opbrengsten € 3,884 € 2,760
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 49,877 € 36,893
Recurrente financiële kosten € 49,877 € 36,893
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 29,322 € -78,353
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 29,320 € -78,353
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 29,320 € -78,353
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 29,320 € -78,353
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € -78,353
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -49,033 € -78,353
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 2,038,324 € 2,478,734
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 2,032,324 € 2,472,734
Terreinen en gebouwen € 1,585,067 € 1,937,988
Installaties, machines en uitrusting € 439,819 € 523,731
Meubilair en rollend materieel € 7,439 € 11,015
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 6,000 € 6,000
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 840,611 € 395,503
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 152,347 € 158,994
Voorraden € 152,347 € 158,994
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 532,026 € 101,378
Handelsvorderingen € 490,024 € 100,466
Overige vorderingen € 42,001 € 913
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 132,176 € 103,103
Overlopende rekeningen € 24,061 € 32,027
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 2,878,935 € 2,874,237
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 353,346 € 324,026
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 360,870 € 360,870
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 359,011 € 359,011
Overgedragen winst (verlies) € -49,033 € -78,353
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 2,525,589 € 2,550,211
Schulden op meer dan één jaar € 1,528,346 € 1,765,446
Financiële schulden € 1,528,346 € 1,765,446
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen € 226,465 € 238,349
Schulden op ten hoogste één jaar € 983,906 € 774,122
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 652,906 € 285,037
Leveranciers € 652,906 € 285,037
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 99,950 € 30,651
Belastingen € 64,052 € 1,278
Bezoldigingen en sociale lasten € 35,898 € 29,373
Overige schulden € 82,834 € 307,573
Overlopende rekeningen € 13,337 € 10,643
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 2,878,935 € 2,874,237

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot