🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

APOTHEEK DE VOS

0429.996.842

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 18-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 511,537 € 445,959
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 207,391 € 202,829
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 159,243 € 164,599
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 3,201 € 3,217
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 141,703 € 75,315
Financiële opbrengsten € 1,772 € 3,884
Recurrente financiële opbrengsten € 1,772 € 3,884
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 29,533 € 49,877
Recurrente financiële kosten € 29,533 € 49,877
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 113,942 € 29,322
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 105,636 € 29,320
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 105,636 € 29,320
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 105,636 € 29,320
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € -49,033 € -78,353
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 102 € -49,033
Uit te keren winst € 56,500
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 1,885,174 € 2,038,324
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 1,879,174 € 2,032,324
Terreinen en gebouwen € 1,487,272 € 1,585,067
Installaties, machines en uitrusting € 387,892 € 439,819
Meubilair en rollend materieel € 4,009 € 7,439
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 6,000 € 6,000
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 552,904 € 840,611
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 211,795 € 152,347
Voorraden € 211,795 € 152,347
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 233,717 € 532,026
Handelsvorderingen € 137,665 € 490,024
Overige vorderingen € 96,051 € 42,001
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 102,258 € 132,176
Overlopende rekeningen € 5,135 € 24,061
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 2,438,078 € 2,878,935
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 402,481 € 353,346
Inbreng € 18,600 € 18,592
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 360,862 € 360,870
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 359,003 € 359,011
Overgedragen winst (verlies) € 102 € -49,033
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 2,035,597 € 2,525,589
Schulden op meer dan één jaar € 1,488,339 € 1,528,346
Financiële schulden € 1,488,339 € 1,528,346
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen € 214,343 € 226,465
Schulden op ten hoogste één jaar € 544,493 € 983,906
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 229,518 € 652,906
Leveranciers € 229,518 € 652,906
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 40,219 € 99,950
Belastingen € 9,048 € 64,052
Bezoldigingen en sociale lasten € 31,171 € 35,898
Overige schulden € 129,054 € 82,834
Overlopende rekeningen € 2,765 € 13,337
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 2,438,078 € 2,878,935

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot