🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

BEATEC

0429.861.834

Gerechtelijke ontbinding of nietigheid
  CV
  Opgericht in 09-10-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 9,098 € 7,987
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 250
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 373 € 435
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 8,725 € 7,302
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten € 1 € 0
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten
Recurrente financiële kosten € 764 € 590
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 7,962 € 6,711
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 0
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 7,962 € 6,711
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 7,962 € 6,711
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 7,962 € 6,711
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -145,864 € -153,826
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 2,338 € 9,077
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 761 € 7,365
Handelsvorderingen € 4,279
Overige vorderingen € 761 € 3,086
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 32
Overlopende rekeningen € 1,576 € 1,680
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 2,338 € 9,077
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € -127,264 € -135,226
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal € 18,600 € 18,600
Geplaatst kapitaal € 18,600 € 18,600
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € -145,864 € -153,826
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 129,602 € 144,303
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 129,602 € 144,303
Financiële schulden € 2,332 € 3,029
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 127,270 € 141,273
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 2,338 € 9,077

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot