🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

BEATEC

0429.861.834

Gerechtelijke ontbinding of nietigheid
  CV
  Opgericht in 09-10-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 18,265 € 9,098
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 466 € 373
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 17,799 € 8,725
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten € 1
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten
Recurrente financiële kosten € 318 € 764
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 17,480 € 7,962
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 6,000 € 0
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 11,480 € 7,962
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 11,480 € 7,962
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 11,480 € 7,962
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -134,384 € -145,864
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 2,575 € 2,338
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 973 € 761
Handelsvorderingen
Overige vorderingen € 973 € 761
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen
Overlopende rekeningen € 1,602 € 1,576
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 2,575 € 2,338
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € -115,784 € -127,264
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal € 18,600 € 18,600
Geplaatst kapitaal € 18,600 € 18,600
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € -134,384 € -145,864
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 118,359 € 129,602
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 118,359 € 129,602
Financiële schulden € 2,804 € 2,332
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 764
Leveranciers € 764
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 6,000
Belastingen € 6,000
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 108,791 € 127,270
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 2,575 € 2,338

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot