🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

BENELUX PAPER AGENCIES

0430.099.186

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 24-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 37,615 € 33,035
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 25,548 € 22,425
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 988 € 1,077
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 11,079 € 9,533
Financiële opbrengsten € 1,117 € 1,707
Recurrente financiële opbrengsten € 1,117 € 1,707
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 3,138 € 1,844
Recurrente financiële kosten € 3,138 € 1,844
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 9,058 € 9,396
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 3,040 € 4,138
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 6,017 € 5,258
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 6,017 € 5,258
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 6,017 € 5,258
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst € 7,644 € 8,500
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 39,510 € 50,597
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 9,849 € 21,500
Handelsvorderingen € 9,849 € 6,973
Overige vorderingen € 14,527
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 28,138 € 27,453
Overlopende rekeningen € 1,523 € 1,645
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 39,510 € 50,597
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 28,079 € 29,705
Inbreng € 18,600 € 18,600
Onbeschikbaar
Kapitaal € 18,600 € 18,600
Geplaatst kapitaal € 18,600 € 18,600
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 9,479 € 11,105
Onbeschikbare reserves € 1,860 € 1,860
Wettelijke reserve € 1,860 € 1,860
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 7,619 € 9,245
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 11,431 € 20,892
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 11,431 € 20,892
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 313 € 6,542
Leveranciers € 313 € 6,542
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 11,119 € 8,250
Belastingen € 8,658 € 5,179
Bezoldigingen en sociale lasten € 2,461 € 3,071
Overige schulden € 6,100
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 39,510 € 50,597

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot