🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

BENELUX PAPER AGENCIES

0430.099.186

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 24-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 55,905 € 81,738
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 26,037 € 31,159
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 13,172 € 2,054
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 147 € 644
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 16,549 € 47,880
Financiële opbrengsten € 0
Recurrente financiële opbrengsten € 0
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 1,529 € 1,658
Recurrente financiële kosten € 1,529 € 1,658
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 15,019 € 46,222
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 10,732 € 32,338
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 10,732 € 32,338
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 10,732 € 32,338
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 7,338
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 10,570 € 7,338
Uit te keren winst € 7,500 € 25,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 49,653 € 62,825
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 49,653 € 62,825
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 67,376 € 107,410
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 5,994 € 60,005
Handelsvorderingen € 5,994 € 59,837
Overige vorderingen € 168
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 61,382 € 30,857
Overlopende rekeningen € 16,548
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 117,030 € 170,235
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 38,649 € 35,417
Inbreng € 18,600 € 18,600
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 9,479 € 9,479
Onbeschikbare reserves € 1,860 € 1,860
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 7,619 € 7,619
Overgedragen winst (verlies) € 10,570 € 7,338
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 78,381 € 134,818
Schulden op meer dan één jaar € 20,177 € 50,147
Financiële schulden € 20,177 € 50,147
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen € 20,177 € 50,147
Schulden op ten hoogste één jaar € 50,673 € 79,507
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 14,206 € 13,481
Leveranciers € 14,206 € 13,481
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 15,276 € 27,850
Belastingen € 11,287 € 24,560
Bezoldigingen en sociale lasten € 3,990 € 3,290
Overige schulden € 9,221 € 26,830
Overlopende rekeningen € 7,531 € 5,164
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 117,030 € 170,235

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot