BERNARD LANGERAET

0427.253.425

Opening faillissement
  BVBA
  Opgericht in 28-12-1984
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge
Omzet € 21,436,207 € 28,357,220
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten € 92,110 € 255,106
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen € 18,346,834 € 24,778,134
Aankopen € 18,291,727 € 24,565,171
Voorraad: afname (toename) € 55,107 € 212,963
Diensten en diverse goederen € 1,623,199 € 2,379,768
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 1,449,388 € 1,511,938
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 59,866 € 54,452
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 7,727
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 12,503 € 12,644
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 36,528 € -132,337
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten € 150 € 442
Opbrengsten uit vlottende activa € 32 € 87
Andere financiële opbrengsten € 119 € 355
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten
Recurrente financiële kosten € 60,265 € 81,034
Kosten van schulden € 11,396 € 8,145
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 48,870 € 72,889
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 21,436 € -210,773
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 8 € 90
Belastingen € 8 € 90
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen € 1
Winst (Verlies) van het boekjaar € 21,428 € -210,862
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 21,428 € -210,862
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 21,428 € -210,862
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 20,000
Overgedragen winst (verlies) € 3,291 € 1,863
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 159,390 € 198,107
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 109,924 € 120,504
Meubilair en rollend materieel € 49,466 € 77,603
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 1,500 € 1,500
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 2,755,539 € 3,894,972
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 1,262,948 € 1,322,334
Voorraden € 1,262,948 € 1,322,334
Handelsgoederen € 1,233,857 € 1,288,964
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 1,328,931 € 2,274,671
Handelsvorderingen € 1,263,654 € 2,183,167
Overige vorderingen € 65,277 € 91,503
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 160,693 € 295,627
Overlopende rekeningen € 2,967 € 2,340
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 2,916,429 € 4,094,578
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 254,733 € 233,305
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal € 18,592 € 18,592
Geplaatst kapitaal € 18,592 € 18,592
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 232,850 € 212,850
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve € 2,000 € 2,000
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 30,850 € 30,850
Beschikbare reserves € 200,000 € 180,000
Overgedragen winst (verlies) € 3,291 € 1,863
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 381,476 € 381,476
Voorzieningen voor risico's en kosten € 381,476 € 381,476
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 2,280,220 € 3,479,797
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 2,279,920 € 3,478,621
Financiële schulden € 555,571 € 579,998
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 1,456,475 € 2,573,034
Leveranciers € 1,456,475 € 2,573,034
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 266,364 € 323,314
Belastingen € 31,180 € 34,564
Bezoldigingen en sociale lasten € 235,183 € 288,750
Overige schulden € 1,510 € 2,274
Overlopende rekeningen € 300 € 1,176
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 2,916,429 € 4,094,578

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot