🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

Cafetaria-Sportlokaal Billard Palace

0426.018.951

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 20-07-1984
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 119,415 € 207,933
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 49,504 € 115,961
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 4,017 € 4,017
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 3,825 € 12,965
Niet-recurrente bedrijfskosten € 6,099
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 55,970 € 74,989
Financiële opbrengsten € 4,002 € 8,004
Recurrente financiële opbrengsten € 4,002 € 8,004
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 153 € 2,655
Recurrente financiële kosten € 153 € 2,655
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 59,819 € 80,338
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 8,500 € 17,452
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 51,319 € 62,886
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 51,319 € 62,886
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 51,319 € 62,886
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 189,850 € 138,531
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 15,072 € 19,089
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 13,747 € 17,764
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 12,410 € 14,029
Meubilair en rollend materieel € 1,337 € 1,815
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 1,325 € 1,325
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 285,100 € 267,280
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 995
Voorraden € 995
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 251,442 € 179,157
Handelsvorderingen € 1,998 € 22,156
Overige vorderingen € 249,444 € 157,001
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 28,709 € 87,128
Overlopende rekeningen € 4,949
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 300,172 € 286,369
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 280,301 € 228,983
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar
Kapitaal € 18,592 € 18,592
Geplaatst kapitaal € 18,592 € 18,592
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 71,859 € 71,859
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve € 1,859 € 1,859
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 70,000 € 70,000
Overgedragen winst (verlies) € 189,850 € 138,531
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 19,871 € 57,386
Schulden op meer dan één jaar € 615
Financiële schulden € 615
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 19,871 € 56,771
Financiële schulden € 10,019
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 4,776 € 17,270
Leveranciers € 4,776 € 17,270
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 14,423 € 13,433
Belastingen € 10,788 € 2,288
Bezoldigingen en sociale lasten € 3,635 € 11,145
Overige schulden € 13,515
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 300,172 € 286,369

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot