🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

Cafetaria-Sportlokaal Billard Palace

0426.018.951

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 20-07-1984
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 90,074 € 119,415
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 32,133 € 49,504
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 2,097 € 4,017
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 2,367 € 3,825
Niet-recurrente bedrijfskosten € 6,099
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 53,477 € 55,970
Financiële opbrengsten € 4,958 € 4,002
Recurrente financiële opbrengsten € 4,958 € 4,002
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 862 € 153
Recurrente financiële kosten € 862 € 153
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 57,573 € 59,819
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 53,909 € 51,319
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 53,909 € 51,319
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 53,909 € 51,319
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 189,850 € 138,531
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 243,760 € 189,850
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 12,975 € 15,072
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 11,650 € 13,747
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 10,791 € 12,410
Meubilair en rollend materieel € 859 € 1,337
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 1,325 € 1,325
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 374,685 € 285,100
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 335,045 € 251,442
Handelsvorderingen € 1,942 € 1,998
Overige vorderingen € 333,102 € 249,444
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 38,903 € 28,709
Overlopende rekeningen € 738 € 4,949
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 387,660 € 300,172
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 334,211 € 280,301
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar
Kapitaal € 18,592
Geplaatst kapitaal € 18,592
Buiten kapitaal € 18,592
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 71,859 € 71,859
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve € 1,859
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 70,000 € 70,000
Overgedragen winst (verlies) € 243,760 € 189,850
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 53,450 € 19,871
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 53,450 € 19,871
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 6,898 € 4,776
Leveranciers € 6,898 € 4,776
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 23,751 € 14,423
Belastingen € 17,730 € 10,788
Bezoldigingen en sociale lasten € 6,021 € 3,635
Overige schulden € 22,800
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 387,660 € 300,172

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot