🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

Cafetaria-Sportlokaal Billard Palace

0426.018.951

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 20-07-1984
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 166,582 € 90,074
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 63,967 € 32,133
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 3,664 € 2,097
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 2,541 € 2,367
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 96,410 € 53,477
Financiële opbrengsten € 9,912 € 4,958
Recurrente financiële opbrengsten € 9,912 € 4,958
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 958 € 862
Recurrente financiële kosten € 958 € 862
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 105,364 € 57,573
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 77,302 € 53,909
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 77,302 € 53,909
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 77,302 € 53,909
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 243,760 € 189,850
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 321,062 € 243,760
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 15,694 € 12,975
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 14,369 € 11,650
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 13,988 € 10,791
Meubilair en rollend materieel € 381 € 859
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 1,325 € 1,325
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 484,348 € 374,685
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 411,473 € 335,045
Handelsvorderingen € 18,215 € 1,942
Overige vorderingen € 393,258 € 333,102
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 72,446 € 38,903
Overlopende rekeningen € 429 € 738
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 500,042 € 387,660
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 411,513 € 334,211
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal € 18,592 € 18,592
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 71,859 € 71,859
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 70,000 € 70,000
Overgedragen winst (verlies) € 321,062 € 243,760
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 88,529 € 53,450
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 88,529 € 53,450
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 16,329 € 6,898
Leveranciers € 16,329 € 6,898
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 49,232 € 23,751
Belastingen € 40,935 € 17,730
Bezoldigingen en sociale lasten € 8,297 € 6,021
Overige schulden € 22,968 € 22,800
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 500,042 € 387,660

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot