🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

DA FRANCO

0429.974.274

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 02-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 412,269 € 238,185
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 237,389 € 212,200
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 11,292 € 29,215
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 5,797 € 3,125
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 157,791 € -6,355
Financiële opbrengsten € 453 € 260
Recurrente financiële opbrengsten € 453 € 260
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 1,206 € 1,720
Recurrente financiële kosten € 1,206 € 1,720
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 157,039 € -7,815
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 128,701 € -10,220
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 128,701 € 4,872
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 128,701 € 4,872
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 851 € 849
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 9,552 € 851
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 33,476 € 37,375
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 33,476 € 37,375
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 13,921 € 18,542
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 214,751 € 103,083
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 22,274 € 21,191
Handelsvorderingen € 6,173 € 17,045
Overige vorderingen € 16,101 € 4,146
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 161,765 € 38,038
Overlopende rekeningen € 1,660 € 4,961
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 248,227 € 140,458
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 217,650 € 88,949
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 189,505 € 69,505
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 187,646 € 67,646
Overgedragen winst (verlies) € 9,552 € 851
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 30,578 € 51,510
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 30,237 € 51,510
Financiële schulden - € 10,193
Kredietinstellingen - € 10,193
Overige leningen
Handelsschulden € 8,260 € 7,686
Leveranciers € 8,260 € 7,686
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 16,546 € 15,937
Belastingen € 14,609 € 606
Bezoldigingen en sociale lasten € 1,937 € 15,331
Overige schulden € 4,212 € 16,372
Overlopende rekeningen € 341 -
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 248,227 € 140,458

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot