🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

DA FRANCO

0429.974.274

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 02-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 190,568 € 412,269
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 209,628 € 237,389
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa - € 11,292
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 5,884 € 5,797
Niet-recurrente bedrijfskosten € 4,590 -
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -29,534 € 157,791
Financiële opbrengsten € 718 € 453
Recurrente financiële opbrengsten € 718 € 453
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 495 € 1,206
Recurrente financiële kosten € 495 € 1,206
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -29,311 € 157,039
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -32,627 € 128,701
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -32,627 € 128,701
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -32,627 € 128,701
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 9,552 € 851
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) - € 9,552
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA - € 33,476
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa - € 33,476
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting - € 13,921
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 205,687 € 214,751
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 5,593 € 22,274
Handelsvorderingen € 3,549 € 6,173
Overige vorderingen € 2,044 € 16,101
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 200,094 € 161,765
Overlopende rekeningen - € 1,660
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 205,687 € 248,227
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 185,023 € 217,650
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 166,431 € 189,505
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 164,571 € 187,646
Overgedragen winst (verlies) - € 9,552
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 20,665 € 30,578
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 20,601 € 30,237
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 2,584 € 8,260
Leveranciers € 2,584 € 8,260
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 14,936 € 16,546
Belastingen - € 14,609
Bezoldigingen en sociale lasten € 14,936 € 1,937
Overige schulden € 3,080 € 4,212
Overlopende rekeningen € 64 € 341
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 205,687 € 248,227

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot