🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

DATABEL TRADING

0429.836.197

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 26-11-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 167,637 € -175,794
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 38,417 € 34,160
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 10,317 € 14,681
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) € -271,879
Andere bedrijfskosten € 2,097 € 982
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 116,806 € 46,262
Financiële opbrengsten € 9,898 € 10,059
Recurrente financiële opbrengsten € 9,898 € 10,059
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 1,891 € 1,699
Recurrente financiële kosten € 1,891 € 1,699
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 124,813 € 54,622
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 40,266 € 17,961
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 84,547 € 36,661
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 84,547 € 36,661
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 84,547 € 36,661
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 84,547 € 36,661
Overgedragen winst (verlies) € 4,031 € 4,031
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 116,584 € 110,009
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 116,584 € 110,009
Terreinen en gebouwen € 88,907 € 96,172
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel € 27,677 € 13,837
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 282,512 € 194,896
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 25,233 € 20,154
Voorraden € 25,233 € 20,154
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 68,140 € 75,607
Handelsvorderingen € 65,933 € 75,599
Overige vorderingen € 2,207 € 8
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 187,779 € 97,443
Overlopende rekeningen € 1,272 € 1,608
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 399,096 € 304,906
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 323,622 € 239,801
Inbreng € 148,736 € 148,736
Onbeschikbaar
Kapitaal € 148,736
Geplaatst kapitaal € 148,736
Buiten kapitaal € 148,736
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 161,964 € 77,416
Onbeschikbare reserves € 14,874 € 14,874
Wettelijke reserve € 14,874
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 147,090 € 62,543
Overgedragen winst (verlies) € 4,031 € 4,031
Kapitaalsubsidies € 8,891 € 9,617
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 75,475 € 65,105
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 75,475 € 65,105
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 34,744 € 28,813
Leveranciers € 34,744 € 28,813
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 40,731 € 36,292
Belastingen € 37,927 € 32,583
Bezoldigingen en sociale lasten € 2,804 € 3,709
Overige schulden
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 399,096 € 304,906

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot