🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

DATABEL TRADING

0429.836.197

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 26-11-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 159,980 € 167,637
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 42,890 € 38,417
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 14,228 € 10,317
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 1,545 € 2,097
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 101,317 € 116,806
Financiële opbrengsten € 7,612 € 9,898
Recurrente financiële opbrengsten € 7,612 € 9,898
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 1,026 € 1,891
Recurrente financiële kosten € 1,026 € 1,891
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 107,903 € 124,813
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 73,533 € 84,547
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 73,533 € 84,547
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 73,533 € 84,547
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 4,031 € 4,031
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 4,031 € 4,031
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 103,590 € 116,584
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 103,590 € 116,584
Terreinen en gebouwen € 81,642 € 88,907
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 322,687 € 282,512
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 84,038 € 68,140
Handelsvorderingen € 84,038 € 65,933
Overige vorderingen € 2,207
Geldbeleggingen € 87 € 87
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 167,716 € 187,779
Overlopende rekeningen € 1,754 € 1,272
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 426,277 € 399,096
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 396,428 € 323,622
Inbreng € 148,736 € 148,736
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal € 148,736 € 148,736
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 235,497 € 161,964
Onbeschikbare reserves € 14,874 € 14,874
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 220,623 € 147,090
Overgedragen winst (verlies) € 4,031 € 4,031
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 29,849 € 75,475
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 29,836 € 75,475
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 5,664 € 34,744
Leveranciers € 5,664 € 34,744
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 24,172 € 40,731
Belastingen € 19,388 € 37,927
Bezoldigingen en sociale lasten € 4,784 € 2,804
Overige schulden
Overlopende rekeningen € 13
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 426,277 € 399,096

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot