🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

DATABEL TRADING

0429.836.197

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 26-11-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 184,739 € 159,980
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 64,572 € 42,890
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 13,396 € 14,228
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 7,246 € 1,545
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 99,525 € 101,317
Financiële opbrengsten € 8,180 € 7,612
Recurrente financiële opbrengsten € 8,180 € 7,612
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 1,257 € 1,026
Recurrente financiële kosten € 1,257 € 1,026
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 106,448 € 107,903
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 71,995 € 73,533
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 71,995 € 73,533
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 71,995 € 73,533
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 4,031 € 4,031
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 4,031 € 4,031
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 102,951 € 103,590
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 102,951 € 103,590
Terreinen en gebouwen € 74,376 € 81,642
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 439,507 € 322,687
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 58,772 € 84,038
Handelsvorderingen € 58,772 € 84,038
Overige vorderingen
Geldbeleggingen € 115,087 € 87
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 207,077 € 167,716
Overlopende rekeningen € 1,709 € 1,754
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 542,458 € 426,277
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 467,697 € 396,428
Inbreng € 148,736 € 148,736
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal € 148,736 € 148,736
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 307,492 € 235,497
Onbeschikbare reserves € 14,874 € 14,874
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 292,618 € 220,623
Overgedragen winst (verlies) € 4,031 € 4,031
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 74,761 € 29,849
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 74,761 € 29,836
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 5,563 € 5,664
Leveranciers € 5,563 € 5,664
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 69,198 € 24,172
Belastingen € 59,573 € 19,388
Bezoldigingen en sociale lasten € 9,625 € 4,784
Overige schulden
Overlopende rekeningen € 13
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 542,458 € 426,277

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot