DE KLUIS

BV

0477.437.265

Opgericht in 29-04-2002
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 7,323 € 8,661
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 1,033 € 1,376
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 775 € 1,456
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 5,515 € 5,828
Financiële opbrengsten € 157 € 112
Recurrente financiële opbrengsten € 157 € 112
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 62 € 69
Recurrente financiële kosten € 62 € 69
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 5,609 € 5,871
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 5,609 € 5,871
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 5,609 € 5,871
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 5,609 € 5,871
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -38,247 € -43,856
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 11,205 € 10,240
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 6,027 € 5,059
Terreinen en gebouwen € 1,985
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa € 4,041 € 5,059
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 5,179 € 5,181
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 17,482 € 14,155
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 8,819 € 9,929
Voorraden € 8,819 € 9,929
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 2,568
Handelsvorderingen
Overige vorderingen € 2,568
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 6,095 € 2,661
Overlopende rekeningen € 1,565
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 28,687 € 24,395
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € -74 € -5,683
Inbreng € 18,600 € 18,600
Onbeschikbaar € 18,600 € 18,600
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 19,574 € 19,574
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 19,574 € 19,574
Overgedragen winst (verlies) € -38,247 € -43,856
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 28,761 € 30,078
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 28,761 € 30,078
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 1,754 € 1,595
Leveranciers € 1,754 € 1,595
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 864 € 1,808
Belastingen € 864 € 1,808
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 26,143 € 26,674
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 28,687 € 24,395

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot