DE KLUIS

BV

0477.437.265

Opgericht in 29-04-2002
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 10,105 € 5,030
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 805 € 1,218
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 4,182 € 151
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 5,118 € 3,661
Financiële opbrengsten € 5 € 0
Recurrente financiële opbrengsten € 5 € 0
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 113 € 112
Recurrente financiële kosten € 113 € 112
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 5,010 € 3,549
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 5,010 € 3,549
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 5,010 € 3,549
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 5,010 € 3,549
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € -34,698 € -38,247
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -29,688 € -34,698
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 8,868 € 10,049
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 4,004 € 4,809
Terreinen en gebouwen € 1,585 € 1,785
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa € 2,419 € 3,023
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 4,864 € 5,240
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 16,803 € 17,599
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 2,950 € 3,106
Voorraden € 2,950 € 3,106
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 5,200
Handelsvorderingen € 5,200
Overige vorderingen
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 6,988 € 14,493
Overlopende rekeningen € 1,665
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 25,671 € 27,648
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 8,486 € 3,475
Inbreng € 18,600 € 18,600
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 19,574 € 19,574
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 19,574 € 19,574
Overgedragen winst (verlies) € -29,688 € -34,698
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 17,185 € 24,172
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 17,185 € 24,172
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 4,141 € 197
Leveranciers € 4,141 € 197
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 3,069 € 2,032
Belastingen € 3,069 € 2,032
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 9,976 € 21,943
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 25,671 € 27,648

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot