🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

DE LOOSE FLOR.

0429.820.856

Opening faillissement
  BVBA
  Opgericht in 07-11-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 29,366 € 34,372
Omzet € 170,229 € 198,803
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 1,834 € 6,427
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 1,473 € 2,985
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 26,060 € 24,960
Financiële opbrengsten € 1,211 € 1,324
Recurrente financiële opbrengsten € 1,211 € 1,324
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 2,760 € 4,471
Recurrente financiële kosten € 2,760 € 4,471
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 24,511 € 21,813
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 899 € 151
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 23,612 € 21,662
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 23,612 € 21,662
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 23,612 € 21,662
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -95,993 € -119,605
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 930 € 2,764
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 930 € 2,764
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 904
Meubilair en rollend materieel € 930 € 1,860
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 72,955 € 84,409
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 7,480 € 26,149
Voorraden € 7,480 € 26,149
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 62,097 € 51,473
Handelsvorderingen € 38,354 € 41,375
Overige vorderingen € 23,743 € 10,098
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 1,204 € 3,047
Overlopende rekeningen € 2,174 € 3,740
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 73,885 € 87,173
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 32,148 € 8,536
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal € 37,500 € 37,500
Geplaatst kapitaal € 37,500 € 37,500
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 90,641 € 90,641
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve € 3,750 € 3,750
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 30,750 € 30,750
Beschikbare reserves € 56,141 € 56,141
Overgedragen winst (verlies) € -95,993 € -119,605
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 41,737 € 78,637
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 41,737 € 78,637
Financiële schulden € 20,732 € 8,196
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 20,641 € 70,148
Leveranciers € 20,641 € 70,148
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 365 € 293
Belastingen € 365 € 293
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 73,885 € 87,173

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot