🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

DE LOOSE FLOR.

0429.820.856

Opening faillissement
  BVBA
  Opgericht in 07-11-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € -2,922 € 29,366
Omzet € 73,416 € 170,229
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 1,200 € 1,834
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 732 € 1,473
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -4,853 € 26,060
Financiële opbrengsten € 1,178 € 1,211
Recurrente financiële opbrengsten € 1,178 € 1,211
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 3,492 € 2,760
Recurrente financiële kosten € 3,492 € 2,760
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -7,166 € 24,511
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € -114 € 899
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -7,052 € 23,612
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -7,052 € 23,612
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -7,052 € 23,612
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -103,045 € -95,993
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 1,528 € 930
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 1,528 € 930
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel € 1,528 € 930
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 84,615 € 72,955
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 7,480 € 7,480
Voorraden € 7,480 € 7,480
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 25,252 € 62,097
Handelsvorderingen € 23,019 € 38,354
Overige vorderingen € 2,233 € 23,743
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 49,897 € 1,204
Overlopende rekeningen € 1,986 € 2,174
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 86,142 € 73,885
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 25,096 € 32,148
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal € 37,500 € 37,500
Geplaatst kapitaal € 37,500 € 37,500
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 90,641 € 90,641
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve € 3,750 € 3,750
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 30,750 € 30,750
Beschikbare reserves € 56,141 € 56,141
Overgedragen winst (verlies) € -103,045 € -95,993
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 61,046 € 41,737
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 61,046 € 41,737
Financiële schulden € 20,732
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 5,748 € 20,641
Leveranciers € 5,748 € 20,641
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 365
Belastingen € 365
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 55,298
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 86,142 € 73,885

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot