DERUDDER CLEANING

NV

0468.235.034

Opgericht in 10-12-1999
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 1,680,414 € 1,422,362
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 1,117,314 € 941,893
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 258,318 € 269,667
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € -504 € 5,790
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 17,413 € 8,160
Niet-recurrente bedrijfskosten € 6,042
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 281,831 € 196,852
Financiële opbrengsten € 4,172 € 2,399
Recurrente financiële opbrengsten € 4,172 € 1,522
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten € 877
Financiële kosten € 11,554 € 7,730
Recurrente financiële kosten € 11,554 € 3,756
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 274,449 € 191,522
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 67,652 € 18,672
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 206,797 € 172,849
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 206,797 € 172,849
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 206,797 € 172,849
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 156,797 € 72,849
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst € 50,000 € 100,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 1,127,593 € 987,062
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 1,033,843 € 987,062
Terreinen en gebouwen € 156,347 € 167,120
Installaties, machines en uitrusting € 207,752 € 231,620
Meubilair en rollend materieel € 669,744 € 588,323
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 93,750
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 1,433,896 € 1,130,869
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 822,871 € 785,462
Handelsvorderingen € 745,734 € 706,195
Overige vorderingen € 77,138 € 79,267
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 537,305 € 218,146
Overlopende rekeningen € 58,991 € 112,525
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 2,561,489 € 2,117,931
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 998,089 € 841,292
Inbreng € 62,000 € 62,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 62,000 € 62,000
Geplaatst kapitaal € 62,000 € 62,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 936,089 € 779,292
Onbeschikbare reserves € 6,200 € 6,200
Wettelijke reserve € 6,200 € 6,200
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 46,151 € 46,151
Beschikbare reserves € 883,738 € 726,942
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 1,563,400 € 1,276,639
Schulden op meer dan één jaar € 630,297 € 442,244
Financiële schulden € 630,297 € 442,244
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 933,103 € 834,222
Financiële schulden € 1,626
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 361,974 € 383,180
Leveranciers € 361,974 € 383,180
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 116,511 € 133,906
Belastingen € 30,585 € 33,877
Bezoldigingen en sociale lasten € 85,926 € 100,029
Overige schulden € 50,000 € 100,000
Overlopende rekeningen € 173
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 2,561,489 € 2,117,931

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot