DERUDDER CLEANING

0468.235.034

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 10-12-1999
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 2,732,467 € 1,680,414
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 1,785,917 € 1,117,314
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 449,084 € 258,318
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 4,250 € -504
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 30,977 € 17,413
Niet-recurrente bedrijfskosten € 54 € 6,042
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 462,185 € 281,831
Financiële opbrengsten € 8,632 € 4,172
Recurrente financiële opbrengsten € 8,632 € 4,172
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 23,605 € 11,554
Recurrente financiële kosten € 23,605 € 11,554
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 447,212 € 274,449
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 337,155 € 206,797
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 337,155 € 206,797
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 337,155 € 206,797
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) - -
Uit te keren winst - € 175,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 819,200 € 1,127,593
Immateriële vaste activa € 964 -
Materiële vaste activa € 818,237 € 1,033,843
Terreinen en gebouwen € 140,267 € 156,347
Installaties, machines en uitrusting € 203,214 € 207,752
Meubilair en rollend materieel € 474,755 € 669,744
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa - € 93,750
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 1,666,663 € 1,433,896
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 3,868 -
Voorraden € 3,868 -
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 1,226,475 € 822,871
Handelsvorderingen € 1,184,674 € 745,734
Overige vorderingen € 41,801 € 77,138
Geldbeleggingen € 14,729 € 14,729
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 197,245 € 537,305
Overlopende rekeningen € 224,346 € 58,991
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 2,485,863 € 2,561,489
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,210,244 € 873,089
Inbreng € 62,000 € 62,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 62,000 € 62,000
Geplaatst kapitaal € 62,000 € 62,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 1,148,244 € 811,089
Onbeschikbare reserves € 6,200 € 6,200
Wettelijke reserve € 6,200 € 6,200
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 1,095,893 € 758,738
Overgedragen winst (verlies) - -
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 1,275,619 € 1,688,400
Schulden op meer dan één jaar € 324,526 € 630,297
Financiële schulden € 324,526 € 630,297
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 951,020 € 1,058,103
Financiële schulden € 1,606 -
Kredietinstellingen € 1,606 -
Overige leningen
Handelsschulden € 358,104 € 361,974
Leveranciers € 358,104 € 361,974
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 99,409 € 116,511
Belastingen € 38,328 € 30,585
Bezoldigingen en sociale lasten € 61,080 € 85,926
Overige schulden € 125,000 € 175,000
Overlopende rekeningen € 73 -
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 2,485,863 € 2,561,489

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot