🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

DFT DISTRIBUTION

0430.104.730

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 09-01-1987
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 22,158 € 31,826
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 114 € 114
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 878 € 739
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 21,166 € 30,973
Financiële opbrengsten € 15,035 € 12,378
Recurrente financiële opbrengsten € 15,035 € 12,378
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 1,744 € 2,518
Recurrente financiële kosten € 1,744 € 2,518
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 34,457 € 40,834
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 5,088 € 6,821
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 29,369 € 34,013
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 29,369 € 34,013
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 29,369 € 34,013
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 11,000 € 14,000
Overgedragen winst (verlies) € 2,107 € 1,738
Uit te keren winst € 18,000 € 21,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 851 € 965
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 682 € 796
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa € 682 € 796
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 169 € 169
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 158,743 € 157,634
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 158,178 € 157,472
Handelsvorderingen € 1,850 € 3,982
Overige vorderingen € 156,328 € 153,490
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 84 € 84
Overlopende rekeningen € 481 € 78
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 159,595 € 158,599
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 124,567 € 113,198
Inbreng € 18,600 € 18,600
Onbeschikbaar € 18,600 € 18,600
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 103,860 € 92,860
Onbeschikbare reserves € 1,860 € 1,860
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 102,000 € 91,000
Overgedragen winst (verlies) € 2,107 € 1,738
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 35,028 € 45,401
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 35,028 € 45,401
Financiële schulden € 3,799 € 10,264
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 788 € 2,792
Leveranciers € 788 € 2,792
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 12,441 € 10,733
Belastingen € 12,441 € 10,733
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 18,000 € 21,000
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 159,595 € 158,599

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot