🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

DFT DISTRIBUTION

0430.104.730

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 09-01-1987
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 47,801 € 22,158
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 114 € 114
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 759 € 878
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 46,929 € 21,166
Financiële opbrengsten € 10,690 € 15,035
Recurrente financiële opbrengsten € 10,690 € 15,035
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 1,085 € 1,744
Recurrente financiële kosten € 1,085 € 1,744
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 56,534 € 34,457
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 36,502 € 29,369
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 36,502 € 29,369
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 36,502 € 29,369
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 2,107 € 1,738
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 2,107 € 2,107
Uit te keren winst € 18,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 738 € 851
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 569 € 682
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 169 € 169
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 185,553 € 158,743
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 184,876 € 158,178
Handelsvorderingen € 1,850
Overige vorderingen € 184,876 € 156,328
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 593 € 84
Overlopende rekeningen € 84 € 481
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 186,291 € 159,595
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 161,069 € 124,567
Inbreng € 18,600 € 18,600
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 140,362 € 103,860
Onbeschikbare reserves € 1,860 € 1,860
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 138,502 € 102,000
Overgedragen winst (verlies) € 2,107 € 2,107
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 25,222 € 35,028
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 25,222 € 35,028
Financiële schulden € 3,799
Kredietinstellingen € 3,799
Overige leningen
Handelsschulden € 57 € 788
Leveranciers € 57 € 788
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 25,165 € 12,441
Belastingen € 25,165 € 12,441
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 18,000
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 186,291 € 159,595

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot