🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

DFT DISTRIBUTION

0430.104.730

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 09-01-1987
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € -2,753 € 47,801
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 28 € 114
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 759
Niet-recurrente bedrijfskosten € 540
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -3,322 € 46,929
Financiële opbrengsten € 10,988 € 10,690
Recurrente financiële opbrengsten € 10,988 € 10,690
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 112 € 1,085
Recurrente financiële kosten € 112 € 1,085
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 7,555 € 56,534
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 5,574 € 36,502
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 5,574 € 36,502
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 5,574 € 36,502
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 2,107 € 2,107
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 7,680 € 2,107
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 169 € 738
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 569
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa € 569
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 169 € 169
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 166,473 € 185,553
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 166,455 € 184,876
Handelsvorderingen
Overige vorderingen € 166,455 € 184,876
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 18 € 593
Overlopende rekeningen € 84
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 166,642 € 186,291
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 166,642 € 161,069
Inbreng € 18,600 € 18,600
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 140,362 € 140,362
Onbeschikbare reserves € 1,860 € 1,860
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 138,502 € 138,502
Overgedragen winst (verlies) € 7,680 € 2,107
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 25,222
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 25,222
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 57
Leveranciers € 57
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 25,165
Belastingen € 25,165
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 166,642 € 186,291

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot