🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

ELMO

0430.056.923

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 19-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 82,313 € 86,106
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 14,622 € 18,185
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 1,580 € 1,935
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 66,111 € 65,986
Financiële opbrengsten € 0
Recurrente financiële opbrengsten € 0
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 310 € 377
Recurrente financiële kosten € 310 € 377
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 65,802 € 65,610
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 19,422 € 18,790
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 46,380 € 46,820
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 46,380 € 46,820
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 46,380 € 46,820
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 46,380 € 46,820
Overgedragen winst (verlies) € 1,808 € 1,808
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 176,261 € 190,883
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 176,081 € 190,703
Terreinen en gebouwen € 161,164 € 166,444
Installaties, machines en uitrusting € 4,540 € 6,390
Meubilair en rollend materieel € 10,377 € 17,870
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 180 € 180
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 112,328 € 102,489
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 55,805 € 35,806
Handelsvorderingen € 22,443 € 33,028
Overige vorderingen € 33,362 € 2,778
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 55,902 € 66,683
Overlopende rekeningen € 620
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 288,589 € 293,372
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 266,994 € 265,854
Inbreng € 18,550 € 18,550
Onbeschikbaar € 18,550 € 18,550
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 246,636 € 245,495
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 9,116 € 9,116
Beschikbare reserves € 235,660 € 234,520
Overgedragen winst (verlies) € 1,808 € 1,808
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 21,595 € 27,518
Schulden op meer dan één jaar € 2,470 € 8,357
Financiële schulden € 2,470 € 8,357
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 19,125 € 19,161
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 691 € 800
Leveranciers € 691 € 800
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 12,547 € 5,650
Belastingen € 12,547 € 5,650
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 6,882
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 288,589 € 293,372

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot