🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

ELMO

0430.056.923

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 19-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 73,709 € 82,313
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 14,622 € 14,622
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 1,972 € 1,580
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 57,115 € 66,111
Financiële opbrengsten € 0
Recurrente financiële opbrengsten € 0
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 282 € 310
Recurrente financiële kosten € 282 € 310
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 56,833 € 65,802
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 38,004 € 46,380
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 47,120 € 46,380
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 47,120 € 46,380
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 1,808 € 1,808
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 1,808 € 1,808
Uit te keren winst € 34,820 € 45,240
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 161,639 € 176,261
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 161,459 € 176,081
Terreinen en gebouwen € 155,884 € 161,164
Installaties, machines en uitrusting € 2,691 € 4,540
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 180 € 180
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 142,449 € 112,328
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 22,189 € 55,805
Handelsvorderingen € 22,189 € 22,443
Overige vorderingen € 33,362
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 119,640 € 55,902
Overlopende rekeningen € 620 € 620
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 304,088 € 288,589
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 270,178 € 266,994
Inbreng € 18,550 € 18,550
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 249,819 € 246,636
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 247,960 € 235,660
Overgedragen winst (verlies) € 1,808 € 1,808
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 33,910 € 21,595
Schulden op meer dan één jaar € 2,470
Financiële schulden € 2,470
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 33,910 € 19,125
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 2,970 € 691
Leveranciers € 2,970 € 691
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 14,588 € 12,547
Belastingen € 14,588 € 12,547
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 13,882
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 304,088 € 288,589

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot