🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

ELMO

0430.056.923

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 19-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 99,088 € 73,709
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 8,435 € 14,622
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 1,972 € 1,972
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 88,682 € 57,115
Financiële opbrengsten € 0 € 0
Recurrente financiële opbrengsten € 0 € 0
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 483 € 282
Recurrente financiële kosten € 483 € 282
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 88,198 € 56,833
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 63,080 € 38,004
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 63,080 € 47,120
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 63,080 € 47,120
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 1,808 € 1,808
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 1,808 € 1,808
Uit te keren winst € 53,460 € 34,820
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 157,912 € 161,639
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 157,732 € 161,459
Terreinen en gebouwen € 150,604 € 155,884
Installaties, machines en uitrusting € 5,331 € 2,691
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 180 € 180
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 142,409 € 142,449
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 27,330 € 22,189
Handelsvorderingen € 27,330 € 22,189
Overige vorderingen
Geldbeleggingen € 25,401
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 88,851 € 119,640
Overlopende rekeningen € 826 € 620
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 300,320 € 304,088
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 279,798 € 270,178
Inbreng € 18,550 € 18,550
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 259,439 € 249,819
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 257,580 € 247,960
Overgedragen winst (verlies) € 1,808 € 1,808
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 20,522 € 33,910
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 20,522 € 33,910
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 5,605 € 2,970
Leveranciers € 5,605 € 2,970
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 14,917 € 14,588
Belastingen € 14,917 € 14,588
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 13,882
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 300,320 € 304,088

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot