🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

EMESVE

0430.085.627

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 16-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 141,384 € 114,989
Omzet € 165,371 € 140,679
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 994 € 151
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 11,886 € 12,831
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) € -51,489
Andere bedrijfskosten € 1,927 € 3,554
Niet-recurrente bedrijfskosten € 458
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 126,578 € 149,485
Financiële opbrengsten € 3,520 € 3,801
Recurrente financiële opbrengsten € 3,520 € 3,801
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 101 € 83
Recurrente financiële kosten € 101 € 83
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 129,997 € 153,203
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 34,479 € 57,684
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 95,518 € 95,518
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 95,518 € 95,518
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 95,518 € 95,518
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 95,518 € 95,518
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst € 16,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 54,917 € 41,212
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 54,917 € 41,212
Terreinen en gebouwen € 21,613 € 24,950
Installaties, machines en uitrusting € 660 € 1,048
Meubilair en rollend materieel € 1,471 € 8,733
Overige materiële vaste activa € 31,172 € 6,481
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 305,731 € 245,474
Vorderingen op meer dan één jaar € 116,370 € 114,852
Overige vorderingen € 116,370 € 114,852
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 1,521
Handelsvorderingen
Overige vorderingen € 1,521
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 12,366 € 21,908
Overlopende rekeningen € 58,434 € 54,608
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 360,648 € 286,686
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 261,617 € 182,099
Inbreng € 6,200 € 6,200
Onbeschikbaar € 6,200 € 6,200
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 255,417 € 175,899
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 253,558 € 174,040
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 99,031 € 104,587
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 38,361 € 52,483
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 6,907 € 6,708
Leveranciers € 6,907 € 6,708
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 13,219 € 20,953
Belastingen € 13,219 € 20,953
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 18,235 € 24,822
Overlopende rekeningen € 60,669 € 52,103
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 360,648 € 286,686

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot