🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

EMESVE

0430.085.627

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 16-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 127,516 € 141,384
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 1,722 € 994
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 9,368 € 11,885
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 2,514 € 1,927
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 113,912 € 126,578
Financiële opbrengsten € 2,781 € 3,520
Recurrente financiële opbrengsten € 2,781 € 3,520
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 124 € 101
Recurrente financiële kosten € 124 € 101
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 116,569 € 129,997
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 86,100 € 95,518
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 86,100 € 95,518
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 86,100 € 95,518
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst € 16,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 93,387 € 54,917
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 93,387 € 54,917
Terreinen en gebouwen € 17,215 € 21,613
Installaties, machines en uitrusting € 440 € 660
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 263,083 € 305,731
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 4,179 € 1,521
Handelsvorderingen
Overige vorderingen € 4,179 € 1,521
Geldbeleggingen € 87,104 € 117,040
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 39,810 € 12,366
Overlopende rekeningen € 15,584 € 58,434
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 356,471 € 360,648
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 347,717 € 261,617
Inbreng € 6,200 € 6,200
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 341,517 € 255,417
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 339,658 € 253,558
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 8,753 € 99,031
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 6,705 € 38,362
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 4,185 € 6,907
Leveranciers € 4,185 € 6,907
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 13,220
Belastingen € 13,220
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 2,520 € 18,235
Overlopende rekeningen € 2,048 € 60,669
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 356,471 € 360,648

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot