🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

EMESVE

0430.085.627

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 16-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 18,568 € 127,516
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 103 € 1,722
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 15,108 € 9,368
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 380 € 2,514
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 2,977 € 113,912
Financiële opbrengsten € 2,781
Recurrente financiële opbrengsten € 2,781
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 111 € 124
Recurrente financiële kosten € 111 € 124
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 2,867 € 116,569
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 230 € 86,100
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 230 € 86,100
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 230 € 86,100
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 89,794 € 93,387
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 89,794 € 93,387
Terreinen en gebouwen € 22,635 € 17,215
Installaties, machines en uitrusting € 440
Meubilair en rollend materieel € 28,181 € 37,954
Overige materiële vaste activa € 38,978 € 37,778
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 299,466 € 263,083
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 11,414 € 4,179
Handelsvorderingen € 770
Overige vorderingen € 10,645 € 4,179
Geldbeleggingen € 87,104
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 285,714 € 39,810
Overlopende rekeningen € 2,337 € 15,584
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 389,260 € 356,471
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 347,947 € 347,717
Inbreng € 6,200 € 6,200
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 341,747 € 341,517
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 339,888 € 339,658
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 41,312 € 8,753
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 34,562 € 6,705
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 1,571 € 4,185
Leveranciers € 1,571 € 4,185
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 3,000
Belastingen € 3,000
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 29,991 € 2,520
Overlopende rekeningen € 6,750 € 2,048
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 389,260 € 356,471

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot