🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

ENTREPRISE AGRICOLE JOSE VANDENDORPE ET COMPAGNIE

0429.842.929

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 27-11-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 719,257 € 550,697
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 112,103 € 110,182
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 376,601 € 324,785
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 128 € 996
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 230,426 € 114,735
Financiële opbrengsten € 26,323 € 36,928
Recurrente financiële opbrengsten € 26,323 € 36,928
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 8,427 € 9,259
Recurrente financiële kosten € 8,427 € 9,259
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 248,322 € 142,403
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 31,626 € 15,105
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 216,696 € 127,298
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 216,696 € 127,298
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 216,696 € 127,298
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 537,567 € 320,871
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 1,036,785 € 715,248
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 1,035,355 € 713,818
Terreinen en gebouwen -
Installaties, machines en uitrusting € 691,868 € 220,397
Meubilair en rollend materieel € 343,487 € 493,421
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 1,430 € 1,430
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 1,521,743 € 1,406,835
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 1,132,648 € 847,748
Handelsvorderingen € 1,103,730 € 844,948
Overige vorderingen € 28,918 € 2,800
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 389,095 € 559,087
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 2,558,528 € 2,122,083
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,175,482 € 983,107
Inbreng € 37,184 € 37,184
Onbeschikbaar
Kapitaal € 37,184 € 37,184
Geplaatst kapitaal € 37,184 € 37,184
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 532,891 € 532,891
Onbeschikbare reserves € 4,502 € 4,502
Wettelijke reserve € 4,502 € 4,502
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 528,389 € 528,389
Overgedragen winst (verlies) € 537,567 € 320,871
Kapitaalsubsidies € 67,840 € 92,160
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 1,383,045 € 1,138,976
Schulden op meer dan één jaar € 759,250 € 633,500
Financiële schulden € 759,250 € 633,500
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 623,795 € 505,476
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 257,142 € 169,315
Leveranciers € 257,142 € 169,315
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 42,403 € 31,303
Belastingen € 41,795 € 28,822
Bezoldigingen en sociale lasten € 608 € 2,481
Overige schulden € 30,609
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 2,558,528 € 2,122,083

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot