🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

ENTREPRISE AGRICOLE JOSE VANDENDORPE ET COMPAGNIE

0429.842.929

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 27-11-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 638,872
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 103,156
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 419,722
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 1,041
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 114,953
Financiële opbrengsten € 26,061
Recurrente financiële opbrengsten € 26,061
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 10,574
Recurrente financiële kosten € 10,574
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 130,441
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 119,808
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 119,808
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 119,808
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 700,122
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 819,930
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 1,075,676
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 1,074,246
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 706,931
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 1,430
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 1,486,304
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 1,320,644
Handelsvorderingen € 1,320,644
Overige vorderingen
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 165,660
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 2,561,980
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,409,206
Inbreng € 37,184
Onbeschikbaar
Kapitaal € 37,184
Geplaatst kapitaal € 37,184
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 532,891
Onbeschikbare reserves € 532,891
Wettelijke reserve € 532,891
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 819,930
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 1,152,775
Schulden op meer dan één jaar € 670,000
Financiële schulden € 670,000
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 482,775
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 147,235
Leveranciers € 147,235
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 5,168
Belastingen € 1,871
Bezoldigingen en sociale lasten € 3,297
Overige schulden € 10,372
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 2,561,980

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot