🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

GILBERT LARDAU-JEANJEAN - POMPES FUNEBRES DE LA FAMENNE

0425.813.172

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 30-03-1984
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 183,596 € 100,202
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 60,034 € 52,750
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 25,404 € 30,416
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 355
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 1,413 € 1,401
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 96,390 € 15,636
Financiële opbrengsten € 1,143 € 1,758
Recurrente financiële opbrengsten € 1,143 € 1,758
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 9,830 € 11,516
Recurrente financiële kosten € 9,830 € 11,516
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 87,703 € 5,877
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 24,525 € 2,156
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 63,178 € 3,722
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 63,178 € 3,722
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 63,178 € 3,722
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 40,000
Overgedragen winst (verlies) € 92,293 € 69,115
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 220,341 € 204,149
Immateriële vaste activa € 803
Materiële vaste activa € 220,341 € 203,347
Terreinen en gebouwen € 144,464 € 156,706
Installaties, machines en uitrusting € 937 € 1,815
Meubilair en rollend materieel € 2,779 € 776
Overige materiële vaste activa € 72,161 € 40,761
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 295,680 € 251,230
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 34,331 € 29,094
Voorraden € 34,331 € 29,094
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 101,342 € 136,564
Handelsvorderingen € 98,355 € 134,555
Overige vorderingen € 2,987 € 2,009
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 158,559 € 84,133
Overlopende rekeningen € 1,447 € 1,440
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 516,021 € 455,380
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 152,744 € 89,567
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar € 18,592 € 18,592
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 41,859 € 1,859
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 40,000
Overgedragen winst (verlies) € 92,293 € 69,115
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 363,277 € 365,813
Schulden op meer dan één jaar € 144,451 € 173,745
Financiële schulden € 144,451 € 173,745
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 218,826 € 190,568
Financiële schulden € 20,365
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 39,968 € 7,153
Leveranciers € 39,968 € 7,153
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 29,319 € 24,705
Belastingen € 23,493 € 18,462
Bezoldigingen en sociale lasten € 5,826 € 6,243
Overige schulden € 118,579 € 105,309
Overlopende rekeningen € 1,500
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 516,021 € 455,380

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot