🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

GILBERT LARDAU-JEANJEAN - POMPES FUNEBRES DE LA FAMENNE

0425.813.172

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 30-03-1984
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 187,399 € 183,596
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 61,940 € 60,034
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 61,578 € 25,404
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 5,631 € 355
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 2,993 € 1,413
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 55,257 € 96,390
Financiële opbrengsten € 1,542 € 1,143
Recurrente financiële opbrengsten € 1,542 € 1,143
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 11,359 € 9,830
Recurrente financiële kosten € 11,359 € 9,830
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 45,440 € 87,703
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 32,924 € 63,178
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 27,042 € 63,178
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 27,042 € 63,178
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 92,293 € 69,115
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 93,335 € 92,293
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 597,413 € 220,341
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 597,413 € 220,341
Terreinen en gebouwen € 515,253 € 144,464
Installaties, machines en uitrusting € 271 € 937
Meubilair en rollend materieel € 2,246 € 2,779
Overige materiële vaste activa € 79,642 € 72,161
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 287,080 € 295,680
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 42,179 € 34,331
Voorraden € 42,179 € 34,331
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 83,307 € 101,342
Handelsvorderingen € 83,224 € 98,355
Overige vorderingen € 83 € 2,987
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 160,297 € 158,559
Overlopende rekeningen € 1,296 € 1,447
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 884,493 € 516,021
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 185,668 € 152,744
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 73,741 € 41,859
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 66,000 € 40,000
Overgedragen winst (verlies) € 93,335 € 92,293
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 1,471
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 697,354 € 363,277
Schulden op meer dan één jaar € 487,085 € 144,451
Financiële schulden € 487,085 € 144,451
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 208,770 € 218,826
Financiële schulden € 3,454
Kredietinstellingen € 3,454
Overige leningen
Handelsschulden € 12,884 € 39,968
Leveranciers € 12,884 € 39,968
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 19,325 € 29,319
Belastingen € 9,007 € 23,493
Bezoldigingen en sociale lasten € 10,318 € 5,826
Overige schulden € 122,491 € 118,579
Overlopende rekeningen € 1,500
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 884,493 € 516,021

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot