🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

GILBERT LARDAU-JEANJEAN - POMPES FUNEBRES DE LA FAMENNE

0425.813.172

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 30-03-1984
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 192,404 € 187,399
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 62,444 € 61,940
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 75,411 € 61,578
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 8,275 € 5,631
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 5,966 € 2,993
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 40,308 € 55,257
Financiële opbrengsten € 3,204 € 1,542
Recurrente financiële opbrengsten € 3,204 € 1,542
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 13,322 € 11,359
Recurrente financiële kosten € 13,322 € 11,359
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 30,189 € 45,440
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 25,212 € 32,924
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 9,363 € 27,042
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 9,363 € 27,042
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 93,335 € 92,293
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 93,697 € 93,335
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 591,990 € 597,413
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 591,990 € 597,413
Terreinen en gebouwen € 462,605 € 515,253
Installaties, machines en uitrusting € 833 € 271
Meubilair en rollend materieel € 1,714 € 2,246
Overige materiële vaste activa € 126,837 € 79,642
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 308,870 € 287,080
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 42,578 € 42,179
Voorraden € 42,578 € 42,179
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 68,043 € 83,307
Handelsvorderingen € 64,019 € 83,224
Overige vorderingen € 4,025 € 83
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 196,878 € 160,297
Overlopende rekeningen € 1,371 € 1,296
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 900,860 € 884,493
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 210,881 € 185,668
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 98,591 € 73,741
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 75,000 € 66,000
Overgedragen winst (verlies) € 93,697 € 93,335
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 5,433 € 1,471
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 684,546 € 697,354
Schulden op meer dan één jaar € 480,154 € 487,085
Financiële schulden € 480,154 € 487,085
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 204,393 € 208,770
Financiële schulden € 7,529 € 3,454
Kredietinstellingen € 7,529 € 3,454
Overige leningen
Handelsschulden € 3,905 € 12,884
Leveranciers € 3,905 € 12,884
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 14,087 € 19,325
Belastingen € 7,855 € 9,007
Bezoldigingen en sociale lasten € 6,233 € 10,318
Overige schulden € 134,544 € 122,491
Overlopende rekeningen € 1,500
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 900,860 € 884,493

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot